Loading...

台北捷運站周邊Youbike站點位置與即時可借還車數量查詢

捷運站名 種類 站點名稱 剩餘數量/總數量 可還車數量
松山機場 YouBike2.0 民權復興路口 (Minquan Rd. & Fuxing Rd. Intersection) 18 / 36 18 查看地圖
松山機場 存量低 YouBike2.0 民福三號綠地 (Minfu No.3 Greens) 1 / 20 即將借完 19 查看地圖
松山機場 YouBike2.0 民有一號公園 (Minyou No.1 Park) 35 / 41 6 查看地圖
松山機場 YouBike2.0 民生敦化路口 (Minsheng Rd. & Dunhua Rd. Intersection) 42 / 66 1 即將還滿 查看地圖
松山機場 YouBike2.0 敦北公園 (Dunbei Park) 24 / 48 23 查看地圖
松山機場 YouBike2.0 民生光復路口 (Minsheng Rd. & Guangfu N. Rd. Intersection) 16 / 33 17 查看地圖
松山機場 YouBike2.0 民權光復路口(東北側) (Minquan Rd. & Guangfu Rd. Intersection (Northeast)) 17 / 24 7 查看地圖
松山機場 存量低 YouBike2.0 五常街370巷 (Ln. 370, Wuchang St.) 1 / 11 即將借完 10 查看地圖
松山機場 YouBike2.0 民權敦化路口(西北側) (MinQuan Rd. & DunHua Rd. Intersection (Northwest)) 16 / 24 8 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 興安華城 (Xing An Hua Cheng) 9 / 62 53 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 捷運中山國中站 (MRT Zhongshan Junior High School Sta.) 29 / 62 33 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 龍江錦州街口 (Long Jiang Rd. & Jinzhou St. Intersection) 8 / 16 8 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 江寧公園 (Jiangning Park) 15 / 15 0 已還滿無法歸還 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 民權龍江路口 (Minquan E. Rd. & Long Jiang Rd. Intersection) 6 / 32 26 查看地圖
中山國中 已借完 YouBike2.0 下埤公園 (Xiapi Park) 0 / 24 已借完 22 查看地圖
中山國中 已借完 YouBike2.0 五常國中 (Wuchang Junior High School) 0 / 16 已借完 16 查看地圖
中山國中 存量低 YouBike2.0 榮星花園 (Rongxing Garden) 2 / 46 即將借完 43 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 民權建國路口 (Minquan Rd. & Jianguo N. Rd. Intersection) 26 / 50 24 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 國立臺北大學(臺北校區) (National Taipei University(Taipei Canpus)) 11 / 38 26 查看地圖
中山國中 存量低 YouBike2.0 復興北路514巷口東側 (Fuxing Rd. & Longjiang Rd. Intersection) 2 / 12 即將借完 10 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 民權東復興北路口(西北側) (MinQuan E. Rd. & FuXing N. Rd. Intersection (Northwest)) 11 / 20 9 查看地圖
中山國中 存量低 YouBike2.0 復興五常街口(西南側) (FuXing N. Rd. & WuChang St. Intersection (Southwest)) 1 / 26 即將借完 25 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 民權復興路口 (Minquan Rd. & Fuxing Rd. Intersection) 18 / 36 18 查看地圖
中山國中 存量低 YouBike2.0 民福三號綠地 (Minfu No.3 Greens) 1 / 20 即將借完 19 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 民有一號公園 (Minyou No.1 Park) 35 / 41 6 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 民生敦化路口 (Minsheng Rd. & Dunhua Rd. Intersection) 42 / 66 1 即將還滿 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 松基公園 (Song-Ji Park) 17 / 20 3 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 敦北公園 (Dunbei Park) 24 / 48 23 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 民權東路三段106巷口 (Ln. 106, Sec. 3, Minquan E. Rd.) 15 / 22 7 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 民生復興路口 (Minsheng Rd. & Fuxing Rd. Intersection) 11 / 15 4 查看地圖
中山國中 存量低 YouBike2.0 五常街370巷 (Ln. 370, Wuchang St.) 1 / 11 即將借完 10 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 民福簡易綠地 (Minfu Green) 4 / 15 11 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 民權敦化路口(西北側) (MinQuan Rd. & DunHua Rd. Intersection (Northwest)) 16 / 24 8 查看地圖
中山國中 YouBike2.0 民生東路三段140巷口 (Ln. 140, Sec. 3, MinsHeng E. Rd.) 14 / 15 1 即將還滿 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 復興市民路口 (Fuxing Rd. & Civic Blvd. Intersection) 47 / 52 5 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 南京遼寧街口 (Nanjing Rd. & Liaoning St. Intersection) 22 / 42 20 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 興安華城 (Xing An Hua Cheng) 9 / 62 53 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 朱崙商場 (Zhulun Market) 4 / 37 33 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 國立臺北大學(臺北校區) (National Taipei University(Taipei Canpus)) 11 / 38 26 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 興安合江路口 (Xing'an St. & Hejiang St. Intersection) 3 / 29 26 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 南京龍江路口 (Nanjing Rd. & Longjiang Rd. Intersection) 10 / 24 14 查看地圖
南京復興 存量低 YouBike2.0 長春龍江路口 (Changchun Rd. & Longjiang Rd. Intersection) 2 / 39 即將借完 37 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 復華公園 (Fuhua Park) 4 / 20 16 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 捷運南京復興站(1號出口) (MRT Nanjing Fuxing Sta. (Exit.1)) 4 / 21 17 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 龍江朱崙街口 (Longjiang Rd. & Zhulun St. Intersection) 4 / 14 10 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 捷運南京復興站(8號出口) (MRT Nanjing Fuxing Sta. (Exit.8)) 9 / 25 16 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 長春路258巷2弄口 (Aly. 2, Ln. 258, Changchun Rd.) 3 / 15 12 查看地圖
南京復興 存量低 YouBike2.0 長寧大廈社區(南側) (Zhangning Dasha Community (South)) 1 / 15 即將借完 14 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 朱崙公園 (Zhulun Park) 10 / 20 10 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 朱崙復興北路口 (Zhulun St. & Fuxing N. Rd. Intersection) 5 / 12 6 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 中正國小(南京東路三段48巷) (Zhong Zheng Elementary School (Ln. 48, Sec. 3, NanJing E. Rd.)) 3 / 15 12 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 松基公園 (Song-Ji Park) 17 / 20 3 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 捷運小巨蛋站(2號出口) (MRT Taipei Arena Sta. (Exit.2)) 7 / 26 19 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 內政部營建署 (Construction and Planning Agency) 8 / 33 24 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 捷運南京復興站(7號出口) (MRT Nanjing Fuxing Sta.(Exit.7)) 15 / 15 0 已還滿無法歸還 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 捷運南京復興站(5號出口) (MRT Nanjing Fuxing Sta.(Exit.5)) 19 / 52 33 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 臺北田徑場 (Taipei Stadium) 10 / 47 37 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 敦化長春路口 (Dunhua Rd. & Changchun Rd. Intersection) 24 / 34 0 已還滿無法歸還 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 敦化南京路口(東北側) (Dunhua Rd. & Nanjing Rd. Intersection (Northeast)) 6 / 25 19 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 敦化八德路口 (Dunhua Rd. & Bade Rd. Intersection) 13 / 20 7 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 長春慶城街口 (Changchun Rd. & Qingcheng St. Intersection) 25 / 28 2 即將還滿 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 敦化北路155巷口 (Ln. 155, Dunhua N. Rd.) 26 / 30 4 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 民生復興路口 (Minsheng Rd. & Fuxing Rd. Intersection) 11 / 15 4 查看地圖
南京復興 YouBike2.0 民生東路三段140巷口 (Ln. 140, Sec. 3, MinsHeng E. Rd.) 14 / 15 1 即將還滿 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 台北科技大學億光大樓 (National Taipei University of Technology (Everlight Building)) 41 / 45 4 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 復興南路1段340巷口 (Ln. 340, Sec. 1, Fuxing S. Rd Intersection) 26 / 50 24 查看地圖
忠孝復興 存量低 YouBike2.0 捷運忠孝復興站(2號出口) (MRT Zhongxiao Fuxing Sta (Exit 2)) 2 / 43 即將借完 41 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 龍門廣場 (Long Men Plaza) 26 / 70 44 查看地圖
忠孝復興 存量低 YouBike2.0 昌隆公園 (Changlong Park) 2 / 16 即將借完 14 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 敦化市民路口 (Dunhua S. Rd. & Civic Blvd. Intersection) 7 / 23 16 查看地圖
忠孝復興 存量低 YouBike2.0 東豐公園 (Dongfeng Park) 2 / 19 即將借完 17 查看地圖
忠孝復興 存量低 YouBike2.0 捷運忠孝敦化站(7號出口) (MRT Zhongxiao Dunhua Sta. (Exit 7)) 1 / 18 即將借完 17 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 仁愛醫院 (Taipei City Hospital Renai Branch) 12 / 36 24 查看地圖
忠孝復興 存量低 YouBike2.0 復興南路一段126巷口 (Ln. 126, Sec. 1, Fuxing S. Rd.) 2 / 15 即將借完 13 查看地圖
忠孝復興 存量低 YouBike2.0 仁愛路四段48巷口 (Ln. 48, Sec. 4, Ren'ai Rd.) 1 / 11 即將借完 10 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 仁愛路四段122巷口 (Ln. 122, Sec. 4, Ren'ai Rd.) 4 / 16 12 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 市民敦化路口 (Civic Blvd. & Dunhua Rd. Intersection) 5 / 15 10 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 忠孝東路四段49巷口 (Ln. 49, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd.) 11 / 15 4 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 市民復興路口(東南側) (Civic Blvd. & Fuxing Rd. Intersection (Southeast)) 15 / 16 1 即將還滿 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 仁愛敦南圓環(東南側) (Renai Dunnan Traffic Cir (Southeast)) 10 / 16 6 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 外交部外交及國際事務學院 (Institute of Diplomacy and International Affairs) 12 / 17 5 查看地圖
忠孝復興 存量低 YouBike2.0 懷生國中 (Huai Sheng Junior High School) 1 / 15 即將借完 14 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 仁愛敦南圓環(西北側) (Renai Dunnan Traffic Cir (Northwest)) 13 / 20 7 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 復興忠孝東路口(東南側) (Zhongxiao E. Rd. & Fuxing S. Rd. Intersection (Southeast)) 6 / 28 22 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 仁愛大安路口(東北側) (Ren'ai Rd. & Da'an Rd. Intersection (Northeast)) 3 / 21 18 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 捷運忠孝復興站(3號出口) (MRT Zhongxiao Fuxing Sta. (Exit 3)) 3 / 37 34 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 仁愛復興路口 (RenAi Rd. & FuXing Rd. Intersection) 20 / 25 5 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 仁愛敦南圓環(東側) (RenAi DunNan Traffic Circle (East)) 12 / 16 4 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 復興市民路口 (Fuxing Rd. & Civic Blvd. Intersection) 47 / 52 5 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 市民安東街口 (Civic Blvd. & Andong St. Intersection) 3 / 20 17 查看地圖
忠孝復興 已借完 YouBike2.0 八德路三段8巷口 (Ln. 8, Sec. 3, Bade Rd. Intersection) 0 / 15 已借完 15 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 內政部營建署 (Construction and Planning Agency) 8 / 33 24 查看地圖
忠孝復興 YouBike2.0 中崙福成宮 (Zhonglun Fucheng Temple) 12 / 31 19 查看地圖
大安 YouBike2.0 臺北市立圖書館(總館) (Taipei Public library) 33 / 51 18 查看地圖
大安 YouBike2.0 復興南路1段340巷口 (Ln. 340, Sec. 1, Fuxing S. Rd Intersection) 26 / 50 24 查看地圖
大安 YouBike2.0 捷運大安站(4號出口) (MRT Da’an Sta (Exit 4)) 6 / 13 7 查看地圖
大安 YouBike2.0 捷運大安站(2號出口) (MRT Da’an Sta (Exit 2)) 4 / 22 18 查看地圖
大安 YouBike2.0 信義大安路口(信維大樓) (Sec. 4, Xinyi Rd & Da’an Rd Intersection (Xinwei Building)) 13 / 18 5 查看地圖
大安 YouBike2.0 建國南路一段279巷口 (Ln. 279, Sec. 1, Jianguo S. Rd Intersection) 19 / 32 13 查看地圖
大安 存量低 YouBike2.0 大安高工 (Daan Vocational High School) 1 / 23 即將借完 22 查看地圖
大安 YouBike2.0 捷運大安森林公園站(5號出口) (MRT Daan Park Sta. (Exit 5)) 6 / 15 9 查看地圖
大安 YouBike2.0 信義建國路口 (Xinyi Rd. & Jianguo Rd. Intersection) 12 / 52 40 查看地圖
大安 存量低 YouBike2.0 東豐公園 (Dongfeng Park) 2 / 19 即將借完 17 查看地圖
大安 YouBike2.0 德安公園(四維路66巷) (Dean Park) 3 / 14 11 查看地圖
大安 YouBike2.0 瑞安街208巷 (Ln. 208, Rui'an St.) 7 / 15 8 查看地圖
大安 YouBike2.0 仁愛醫院 (Taipei City Hospital Renai Branch) 12 / 36 24 查看地圖
大安 YouBike2.0 復興南路二段128巷口 (Ln. 128, Sec. 2, Fuxing S. Rd.) 3 / 37 34 查看地圖
大安 存量低 YouBike2.0 仁愛路四段48巷口 (Ln. 48, Sec. 4, Ren'ai Rd.) 1 / 11 即將借完 10 查看地圖
大安 YouBike2.0 捷運大安站(6號出口) (MRT Da’an Sta. (Exit 6)) 4 / 19 15 查看地圖
大安 YouBike2.0 信義路三段134巷口 (Ln. 134, Sec. 3, Xinyi Rd.) 7 / 19 12 查看地圖
大安 YouBike2.0 捷運大安站(3號出口) (MRT Da’an Sta. (Exit 3)) 21 / 46 24 查看地圖
大安 YouBike2.0 捷運大安站(5號出口) (MRT Da’an Sta. (Exit 5)) 21 / 26 5 查看地圖
大安 YouBike2.0 仁愛大安路口(東北側) (Ren'ai Rd. & Da'an Rd. Intersection (Northeast)) 3 / 21 18 查看地圖
大安 YouBike2.0 仁愛復興路口 (RenAi Rd. & FuXing Rd. Intersection) 20 / 25 5 查看地圖
大安 存量低 YouBike2.0 敦化信義路口(東南側) (DunHua S. Rd. & XinYi Rd. Intersection (Southeast)) 2 / 20 即將借完 18 查看地圖
科技大樓 存量低 YouBike2.0 捷運科技大樓站 (MRT Technology Bldg. Sta.) 1 / 28 即將借完 27 查看地圖
科技大樓 已借完 YouBike2.0 復興南路二段273號前 (No.273, Sec. 2, Fuxing S. Rd.) 0 / 21 已借完 21 查看地圖
科技大樓 已借完 YouBike2.0 國北教大實小東側門 (NTUE Experiment Elementary School (East)) 0 / 16 已借完 16 查看地圖
科技大樓 已借完 YouBike2.0 和平公園東側 (Heping Park (East)) 0 / 11 已借完 11 查看地圖
科技大樓 存量低 YouBike2.0 辛亥復興路口西北側 (Xinhai Fuxing Rd. Intersection (Northwest)) 1 / 16 即將借完 15 查看地圖
科技大樓 已借完 YouBike2.0 復興南路二段280號前 (No. 280, Sec. 2, Fuxing S. Rd.) 0 / 11 已借完 11 查看地圖
科技大樓 存量低 YouBike2.0 復興南路二段340巷口 (Ln. 340, Sec. 2, Fuxing S. Rd.) 1 / 11 即將借完 10 查看地圖
科技大樓 已借完 YouBike2.0 和平復興路口西北側 (Heping Fuxing Rd. Intersection (Northwest)) 0 / 9 已借完 9 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 和平臥龍街口 (Heping Wolong St. Intersection) 9 / 24 15 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 臺大萬才館前 (NTU Wan Tsai Research Hall) 11 / 20 9 查看地圖
科技大樓 存量低 YouBike2.0 臺大國青大樓宿舍前 (NTU Guo - Ching Building) 2 / 20 即將借完 18 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 臺大社科院圖書館前 (NTU College of social Sciences Building) 13 / 27 14 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 臺大法人語言訓練中心前 (NTU Language Training & Testing Center) 10 / 28 18 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 國北教大側門南側 (NTUE Side Gate(South)) 22 / 34 12 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 和平實小東北側 (Heping Experiment Elementary School (Northeast)) 13 / 13 0 已還滿無法歸還 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 大安區健康服務中心 (Daan District Public Health Center) 4 / 15 11 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 臺北市立圖書館(總館) (Taipei Public library) 33 / 51 18 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 建國和平路口西北側 (Sec. 2, Jianguo S. Rd & Sec. 2, Heping E. Rd Intersection) 29 / 50 21 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 敦化南路二段293巷口南側 (Ln. 293, Sec. 2, Dunhua S. Rd (South)) 10 / 14 4 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 敦化基隆路口 (Sec. 2, Dunhua S. Rd & Sec. 2, Keelung Rd Intersection) 7 / 38 21 查看地圖
科技大樓 存量低 YouBike2.0 安和路二段181巷口 (Ln. 181, Sec. 2, Anhe Rd) 1 / 17 即將借完 16 查看地圖
科技大樓 存量低 YouBike2.0 大安高工 (Daan Vocational High School) 1 / 23 即將借完 22 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 瑞安街208巷 (Ln. 208, Rui'an St.) 7 / 15 8 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 捷運科技大樓站(台北教育大學) (MRT Technology Building Station) 17 / 54 37 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 成功國宅 (Chengong Public Housing) 3 / 36 33 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 敦化南路二段103巷口 (Ln. 103,Sec. 2,Dunhua S. Rd.) 17 / 24 1 即將還滿 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 復興南路二段128巷口 (Ln. 128, Sec. 2, Fuxing S. Rd.) 3 / 37 34 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 和平東建國南路口 (Heping E. Rd. & Jianguo S. Rd. Intersection) 9 / 17 8 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 敦親公園 (Dunchin Park) 4 / 26 22 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 大安運動中心 (Taipei Daan Sports Center) 14 / 33 19 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 和平敦化路口 (Heping Rd. & Dunhua Rd. Intersection) 25 / 36 11 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 臺北遠企購物中心 (Chenggong Public House) 22 / 33 11 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 四維路170巷口 (Ln. 170, Siwei Rd.) 14 / 22 8 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 臺大資訊大樓 (NTU Information Building) 26 / 40 14 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 和平東路二段90巷 (Ln. 90, Sec. 2, HePing E. Rd.) 9 / 20 11 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 臺大社科院西側 (NTU College of social Sciences Building(West)) 20 / 42 9 查看地圖
科技大樓 YouBike2.0 臺大黑森林西側 (NTU Black Forest(West)) 15 / 20 5 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 和平臥龍街口 (Heping Wolong St. Intersection) 9 / 24 15 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 國北教大側門南側 (NTUE Side Gate(South)) 22 / 34 12 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 和平實小東北側 (Heping Experiment Elementary School (Northeast)) 13 / 13 0 已還滿無法歸還 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 芳和國中 (Fanghe Junior High School) 14 / 37 23 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 臥龍樂業街口 (Wolong Leye St. Intersection) 15 / 41 26 查看地圖
六張犁 存量低 YouBike2.0 嘉興公園 (Jiaxing Park) 2 / 44 即將借完 42 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 捷運六張犁站 (MRT Liuzhangli Sta.) 8 / 64 56 查看地圖
六張犁 已借完 YouBike2.0 喬治工商 (George Vocational High School of Taipei) 0 / 24 已借完 24 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 法治公園 (Fazhi Park) 3 / 15 12 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 敦化南路二段293巷口南側 (Ln. 293, Sec. 2, Dunhua S. Rd (South)) 10 / 14 4 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 敦化基隆路口 (Sec. 2, Dunhua S. Rd & Sec. 2, Keelung Rd Intersection) 7 / 38 21 查看地圖
六張犁 存量低 YouBike2.0 安和路二段181巷口 (Ln. 181, Sec. 2, Anhe Rd) 1 / 17 即將借完 16 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 臨江街夜市(通化街101巷口) (Linjiang St night market (Ln. 101, Tonghua St)) 5 / 30 25 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 樂利路21巷口 (Ln. 21, Leli Rd. Intersection) 4 / 17 13 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 敦化南路二段103巷口 (Ln. 103,Sec. 2,Dunhua S. Rd.) 17 / 24 1 即將還滿 查看地圖
六張犁 已借完 YouBike2.0 臥龍街195巷口 (Ln. 195, Wolong St.) 0 / 14 已借完 14 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 臥龍基隆路口 (Wolong St. & Xinyi Rd. Intersection) 9 / 28 19 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 和平敦化路口 (Heping Rd. & Dunhua Rd. Intersection) 25 / 36 11 查看地圖
六張犁 存量低 YouBike2.0 全安公園 (Quanan Park) 1 / 16 即將借完 15 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 臺北遠企購物中心 (Chenggong Public House) 22 / 33 11 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 四維路170巷口 (Ln. 170, Siwei Rd.) 14 / 22 8 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 立人國小 (Lih Jen International Private Elementary and Middle School) 11 / 17 6 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 臨江公園 (Linjiang Park) 5 / 23 18 查看地圖
六張犁 存量低 YouBike2.0 樂利路101巷口 (Ln. 101, Leli Rd.) 1 / 13 即將借完 12 查看地圖
六張犁 存量低 YouBike2.0 通安區民活動中心 (Ln. 108, Tong'an St.) 1 / 28 即將借完 27 查看地圖
六張犁 已借完 YouBike2.0 大安國小 (DaAn Elementary School) 0 / 25 已借完 25 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 富陽臥龍街口 (FuYang St. & WoLong St. Intersection) 3 / 18 15 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 黎忠區民活動中心 (Lizhong Community Center) 12 / 16 4 查看地圖
六張犁 已借完 YouBike2.0 基隆路二段159巷口 (Ln. 159, Sec. 2, Keelung Rd. Intersection) 0 / 14 已借完 14 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 嘉興街175巷口 (Ln. 175, Jiaxing St Intersection.) 3 / 16 13 查看地圖
六張犁 存量低 YouBike2.0 景勤二號公園 (Jingqin No. 2 Park) 1 / 41 即將借完 40 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 景勤二號公園(西南側) (Jingqin No.2 Park (Southwest)) 5 / 22 15 查看地圖
六張犁 存量低 YouBike2.0 和平東路三段291號 (No. 291, Sec. 3, Heping E. Rd.) 2 / 20 即將借完 18 查看地圖
六張犁 YouBike2.0 和平東路三段341巷口 (Ln. 341, Sec. 3, Heping E. Rd.) 5 / 22 17 查看地圖
麟光 YouBike2.0 臥龍樂業街口 (Wolong Leye St. Intersection) 15 / 41 26 查看地圖
麟光 YouBike2.0 捷運麟光站(2號出口) (MRT Linguang Sta. (Exit 2)) 7 / 50 43 查看地圖
麟光 已借完 YouBike2.0 臥龍街195巷口 (Ln. 195, Wolong St.) 0 / 14 已借完 14 查看地圖
麟光 YouBike2.0 富陽臥龍街口 (FuYang St. & WoLong St. Intersection) 3 / 18 15 查看地圖
麟光 YouBike2.0 黎忠區民活動中心 (Lizhong Community Center) 12 / 16 4 查看地圖
麟光 YouBike2.0 和平東路三段530巷口 (Ln. 530, Sec. 3, Heping E. Rd Intersection) 11 / 15 4 查看地圖
麟光 YouBike2.0 吳興街284巷36弄口 (Aly. 36, Ln. 284, Wuxing St.) 6 / 25 19 查看地圖
麟光 YouBike2.0 吳興街284巷(廣安宮) (Ln. 284, Wuxing St. (Guangan Shrine)) 8 / 15 7 查看地圖
麟光 存量低 YouBike2.0 和平東路三段291號 (No. 291, Sec. 3, Heping E. Rd.) 2 / 20 即將借完 18 查看地圖
麟光 YouBike2.0 和平東路三段341巷口 (Ln. 341, Sec. 3, Heping E. Rd.) 5 / 22 17 查看地圖
麟光 存量低 YouBike2.0 黎雙公園 (Lishuang Park) 1 / 17 即將借完 16 查看地圖
辛亥 存量低 YouBike2.0 興旺公園 (Xingwang Park) 2 / 30 即將借完 28 查看地圖
辛亥 YouBike2.0 捷運辛亥站 (MRT Xinhai Sta.) 26 / 42 15 查看地圖
辛亥 YouBike2.0 捷運萬芳醫院站(興隆路三段115巷) (MRT Wanfang Hospital Sta. (Ln. 115, Sec. 3, Xinglong Rd.)) 11 / 20 9 查看地圖
辛亥 YouBike2.0 辛亥生態公園 (Xinhai Ecological Park) 8 / 18 10 查看地圖
辛亥 YouBike2.0 辛亥路四段77巷口 (Ln. 77, Sec. 4, Xinhai Rd.) 5 / 14 9 查看地圖
辛亥 YouBike2.0 興隆路二段275巷1弄口 (Aly. 1, Ln. 275, Sec. 2, Xinglong Rd.) 3 / 16 13 查看地圖
辛亥 YouBike2.0 福興路78巷 (Ln. 78, Fuxing Rd.) 4 / 14 10 查看地圖
辛亥 YouBike2.0 興泰公園 (Sing Tai Park) 3 / 12 9 查看地圖
萬芳醫院 YouBike2.0 文山運動中心 (Wen Shan Sports Center) 28 / 36 8 查看地圖
萬芳醫院 YouBike2.0 捷運辛亥站 (MRT Xinhai Sta.) 26 / 42 15 查看地圖
萬芳醫院 YouBike2.0 捷運萬芳醫院站(興隆路三段115巷) (MRT Wanfang Hospital Sta. (Ln. 115, Sec. 3, Xinglong Rd.)) 11 / 20 9 查看地圖
萬芳醫院 YouBike2.0 興得閱覽室 (Xingde Reading Room) 3 / 24 21 查看地圖
萬芳醫院 YouBike2.0 辛亥生態公園 (Xinhai Ecological Park) 8 / 18 10 查看地圖
萬芳醫院 YouBike2.0 海巡署(南側) (Coast Guard Administration (South)) 8 / 10 2 即將還滿 查看地圖
萬芳醫院 YouBike2.0 興隆路二段275巷1弄口 (Aly. 1, Ln. 275, Sec. 2, Xinglong Rd.) 3 / 16 13 查看地圖
萬芳醫院 YouBike2.0 中國科技大學 (China University of Technology) 12 / 21 9 查看地圖
萬芳醫院 YouBike2.0 興泰公園 (Sing Tai Park) 3 / 12 9 查看地圖
萬芳社區 YouBike2.0 捷運木柵站 (MRT Muzha Sta.) 16 / 31 15 查看地圖
萬芳社區 YouBike2.0 捷運萬芳社區站 (MRT Wanfang Community Sta.) 26 / 49 23 查看地圖
萬芳社區 YouBike2.0 萬美萬安街口 (Wanmei St. & Wan'an St. Intersection) 4 / 25 21 查看地圖
萬芳社區 YouBike2.0 木柵萬芳路口 (Muzha &Wanfang Rd. Intersection) 12 / 21 9 查看地圖
萬芳社區 YouBike2.0 捷運木柵站(西側) (MRT Muzha Sta. (West)) 13 / 26 13 查看地圖
木柵 YouBike2.0 捷運動物園站 (MRT Taipei Zoo Sta.) 44 / 57 13 查看地圖
木柵 YouBike2.0 捷運木柵站 (MRT Muzha Sta.) 16 / 31 15 查看地圖
木柵 YouBike2.0 捷運萬芳社區站 (MRT Wanfang Community Sta.) 26 / 49 23 查看地圖
木柵 YouBike2.0 博嘉運動公園 (Bo Jia Sports Park) 10 / 12 2 即將還滿 查看地圖
木柵 YouBike2.0 敦南山林 (Dunnan Forest) 5 / 14 9 查看地圖
木柵 YouBike2.0 萬美萬安街口 (Wanmei St. & Wan'an St. Intersection) 4 / 25 21 查看地圖
木柵 存量低 YouBike2.0 新光秀明路口 (Xinguang Rd. & Xiuming Rd. Intersection) 2 / 15 即將借完 13 查看地圖
木柵 YouBike2.0 木柵萬芳路口 (Muzha &Wanfang Rd. Intersection) 12 / 21 9 查看地圖
木柵 YouBike2.0 捷運木柵站(西側) (MRT Muzha Sta. (West)) 13 / 26 13 查看地圖
動物園 YouBike2.0 捷運動物園站 (MRT Taipei Zoo Sta.) 44 / 57 13 查看地圖
動物園 YouBike2.0 捷運木柵站 (MRT Muzha Sta.) 16 / 31 15 查看地圖
動物園 YouBike2.0 博嘉運動公園 (Bo Jia Sports Park) 10 / 12 2 即將還滿 查看地圖
動物園 YouBike2.0 敦南山林 (Dunnan Forest) 5 / 14 9 查看地圖
動物園 YouBike2.0 捷運木柵站(西側) (MRT Muzha Sta. (West)) 13 / 26 13 查看地圖
大直 YouBike2.0 培英公園 (Peiying Park) 11 / 40 29 查看地圖
大直 YouBike2.0 樂群二明水路口 (Lequn 2nd & Mingshui Rd. Intersection) 14 / 20 6 查看地圖
大直 YouBike2.0 北安大直街口 (Bei'an & Dajhih St. Intersection) 23 / 31 8 查看地圖
大直 YouBike2.0 捷運大直站(3號出口) (Dazhi Station (Exit 3)) 18 / 34 16 查看地圖
大直 YouBike2.0 臺北市立圖書館大直分館 (Taipei Public Library Dazhi Branch) 15 / 20 5 查看地圖
大直 存量低 YouBike2.0 捷運大直站(1號出口) (MRT Dazhi Sta. (Exit 1)) 1 / 27 即將借完 26 查看地圖
大直 YouBike2.0 捷運大直站(3號出口)_1 (MRT Dazhi Sta.(Exit 3)_1) 4 / 18 14 查看地圖
大直 YouBike2.0 樂群二明水路口_1 (Lequn 2nd Rd. & Mingshui Rd. Intersection) 8 / 34 26 查看地圖
大直 存量低 YouBike2.0 中428公園 (Zhong 428 Park) 2 / 15 即將借完 12 查看地圖
大直 存量低 YouBike2.0 大直街94巷 (Ln. 94, Dazhi St.) 2 / 15 即將借完 13 查看地圖
大直 YouBike2.0 北安通北街口 (BeiAn Rd. & TongBei St. Intersection) 7 / 17 8 查看地圖
劍南路 YouBike2.0 樂群二明水路口 (Lequn 2nd & Mingshui Rd. Intersection) 14 / 20 6 查看地圖
劍南路 YouBike2.0 北安大直街口 (Bei'an & Dajhih St. Intersection) 23 / 31 8 查看地圖
劍南路 YouBike2.0 捷運劍南路站(2號出口) (MRT Jiannan Rd. Station (Exit 2)) 39 / 86 47 查看地圖
劍南路 存量低 YouBike2.0 樂群二敬業三路口 (Lequn 2nd & Jingye 3rd Rd. Intersection) 2 / 20 即將借完 18 查看地圖
劍南路 存量低 YouBike2.0 樂群二敬業四路口 (Lequn 2nd & Jingye 4th Rd. Intersection) 1 / 36 即將借完 35 查看地圖
劍南路 已借完 YouBike2.0 植福樂群路口 (Zhifu Rd. & Lequn Rd. Intersection) 0 / 10 已借完 10 查看地圖
劍南路 存量低 YouBike2.0 中429公園 (hong 429 Park) 1 / 21 即將借完 20 查看地圖
劍南路 YouBike2.0 樂群二明水路口_1 (Lequn 2nd Rd. & Mingshui Rd. Intersection) 8 / 34 26 查看地圖
劍南路 存量低 YouBike2.0 捷運劍南路站(1號出口) (MRT Jiannan Rd. Sta. (Exit. 1)) 2 / 21 即將借完 19 查看地圖
劍南路 存量低 YouBike2.0 敬業三樂群三路口(西北側) (Jingye 3rd Rd. & Lequn 3rd Rd. Intersection (Northwest)) 2 / 22 即將借完 20 查看地圖
劍南路 已借完 YouBike2.0 北安明水路口(自強隧道) (BeiAn Rd. & MingShui Rd. Intersection (ZiQiang Tunnel)) 0 / 12 已借完 12 查看地圖
劍南路 YouBike2.0 北勢湖環保公園 (Beishi Lake Environmental Park) 13 / 15 2 即將還滿 查看地圖
劍南路 YouBike2.0 文湖國小 (Wenhu Elementary School) 7 / 43 36 查看地圖
劍南路 YouBike2.0 九華公園 (Jiuhua Park) 3 / 16 13 查看地圖
劍南路 YouBike2.0 內湖路一段47巷 (Ln. 47, Sec. 1, Neihu Rd.) 13 / 16 3 查看地圖
劍南路 YouBike2.0 北勢湖環保公園(堤頂大道側) (Beishihu Environmental Protection Park) 4 / 14 10 查看地圖
劍南路 存量低 YouBike2.0 太陽科技廣場 (Sun Technology Plaza) 2 / 15 即將借完 13 查看地圖
西湖 存量低 YouBike2.0 樂群二堤頂大道口 (Lequn 2nd & Tiding Blvd. Intersection) 1 / 20 即將借完 19 查看地圖
西湖 已借完 YouBike2.0 植福樂群路口 (Zhifu Rd. & Lequn Rd. Intersection) 0 / 10 已借完 10 查看地圖
西湖 YouBike2.0 臺北時代廣場 (Times Square Taipei) 15 / 35 20 查看地圖
西湖 YouBike2.0 環山抽水站 (HuanShan Pumping Station) 16 / 21 5 查看地圖
西湖 YouBike2.0 北勢湖環保公園 (Beishi Lake Environmental Park) 13 / 15 2 即將還滿 查看地圖
西湖 YouBike2.0 洲子一號公園 (Jhouzih No.1 Park) 19 / 43 24 查看地圖
西湖 YouBike2.0 西康公園 (Xikang Park) 4 / 16 12 查看地圖
西湖 存量低 YouBike2.0 文湖街81巷10號西側 (No. 10, Ln. 81, Wenhu St) 1 / 14 即將借完 13 查看地圖
西湖 YouBike2.0 德明財經科技大學 (Takming University of Science and Technology) 4 / 36 32 查看地圖
西湖 已借完 YouBike2.0 麗山國小 (Lishan Elementary School) 0 / 18 已借完 18 查看地圖
西湖 已借完 YouBike2.0 捷運西湖站(1號出口) (MRT Xihu Sta. (Exit 1)) 0 / 23 已借完 23 查看地圖
西湖 已借完 YouBike2.0 捷運西湖站(2號出口) (MRT Xihu Sta. (Exit 2)) 0 / 19 已借完 19 查看地圖
西湖 YouBike2.0 洲子二號公園 (Zhouzi No. 2 Park) 46 / 60 14 查看地圖
西湖 YouBike2.0 環山路二段26巷口 (Ln. 26, Sec. 2, Huanshan Rd Intersection) 9 / 22 13 查看地圖
西湖 存量低 YouBike2.0 西康二號公園 (Xikang No. 2 Park) 1 / 21 即將借完 20 查看地圖
西湖 YouBike2.0 內湖路一段360巷 (Ln. 360, Sec. 1, Neihu Rd.) 3 / 15 12 查看地圖
西湖 存量低 YouBike2.0 堤頂大道二段407巷口 (Ln. 407, Sec. 2, Tiding Blvd.) 2 / 15 即將借完 13 查看地圖
西湖 YouBike2.0 海德堡科技大樓 (Heidelberg Science & Technology Building) 7 / 12 5 查看地圖
西湖 YouBike2.0 致伸科技大樓 (Primax Headquarters Building) 11 / 17 6 查看地圖
西湖 YouBike2.0 內湖路一段288巷口 (Ln. 288, Sec. 1, Neihu Rd.) 7 / 20 13 查看地圖
西湖 YouBike2.0 遠雄時代總部 (Farglory Group) 9 / 14 4 查看地圖
西湖 已借完 YouBike2.0 世紀經貿 (Century Trade Building) 0 / 16 已借完 16 查看地圖
西湖 YouBike2.0 新光基湖大樓 (Shinkong Jihu Building) 5 / 19 12 查看地圖
西湖 YouBike2.0 內湖路一段120巷15弄 (Aly. 15, Ln. 120, Sec. 1, Neihu Rd.) 5 / 19 14 查看地圖
西湖 YouBike2.0 北勢湖環保公園(堤頂大道側) (Beishihu Environmental Protection Park) 4 / 14 10 查看地圖
西湖 YouBike2.0 達爾文大樓 (Darwin Building) 6 / 15 9 查看地圖
西湖 YouBike2.0 加瑪科技中心 (Gamma Technology center) 8 / 13 5 查看地圖
西湖 已借完 YouBike2.0 捷運西湖站(1號出口)內湖路側 (MRT Xihu Sta. (Exit 1) (Neihu Rd.)) 0 / 13 已借完 13 查看地圖
西湖 存量低 YouBike2.0 太陽科技廣場 (Sun Technology Plaza) 2 / 15 即將借完 13 查看地圖
西湖 存量低 YouBike2.0 麗山國小(內湖路一段411巷) (LisHan Elementary School (Ln. 411, Sec. 1, NeiHu Rd.)) 2 / 22 即將借完 20 查看地圖
港墘 已借完 YouBike2.0 麗山國小 (Lishan Elementary School) 0 / 18 已借完 18 查看地圖
港墘 存量低 YouBike2.0 麗山高中 (Lishan Senior High School) 1 / 33 即將借完 32 查看地圖
港墘 YouBike2.0 港華五號公園 (Ganghua 2nd Park) 6 / 16 10 查看地圖
港墘 YouBike2.0 瑞光計程車服務站 (Ruiguangjichengchefuwu Sta) 11 / 20 9 查看地圖
港墘 YouBike2.0 文德三號公園(江南街71巷16弄) (Wende No. 3 Park) 4 / 15 11 查看地圖
港墘 YouBike2.0 洲子二號公園 (Zhouzi No. 2 Park) 46 / 60 14 查看地圖
港墘 YouBike2.0 港都公園 (Gangdu Park) 3 / 15 12 查看地圖
港墘 已借完 YouBike2.0 瑞陽公園 (Ruiyang Park) 0 / 12 已借完 12 查看地圖
港墘 存量低 YouBike2.0 碧湖公園(內湖路二段103巷) (Bihu Park (Ln. 103, Sec. 2, Neihu Rd.)) 1 / 19 即將借完 18 查看地圖
港墘 存量低 YouBike2.0 捷運港墘站(2號出口) (MRT Gangqian Sta. (Exit 2)) 1 / 47 即將借完 45 查看地圖
港墘 YouBike2.0 瑞光港墘路口 (Rueiguang Rd. & Gangcian Rd. Intersection) 4 / 30 26 查看地圖
港墘 YouBike2.0 內湖運動中心 (Taipei Neihu Sports Center) 5 / 21 16 查看地圖
港墘 YouBike2.0 宏匯瑞光廣場(瑞光路) (Honhui Ruiguang Plaza (Ruiguang Rd.)) 8 / 16 7 查看地圖
港墘 存量低 YouBike2.0 宏匯瑞光廣場(港墘路) (Honhui Ruiguang Plaza (Gangqian Rd.)) 1 / 20 即將借完 19 查看地圖
港墘 YouBike2.0 內湖路一段360巷 (Ln. 360, Sec. 1, Neihu Rd.) 3 / 15 12 查看地圖
港墘 YouBike2.0 捷運港墘站(1號出口) (MRT Gangqian Sta. (Exit 1)) 3 / 23 20 查看地圖
港墘 YouBike2.0 環山路三段16巷口 (Ln. 16, Sec. 3, Huanshan Rd.) 10 / 13 3 查看地圖
港墘 YouBike2.0 內湖路一段288巷口 (Ln. 288, Sec. 1, Neihu Rd.) 7 / 20 13 查看地圖
港墘 YouBike2.0 遠雄時代總部 (Farglory Group) 9 / 14 4 查看地圖
港墘 YouBike2.0 瑞光路358巷口 (Ln. 358, Ruiguang Rd.) 5 / 14 9 查看地圖
港墘 存量低 YouBike2.0 大港墘公園(洲子街) (Dagangqian Park (Zhouzi St.)) 1 / 18 即將借完 17 查看地圖
港墘 已借完 YouBike2.0 世紀經貿 (Century Trade Building) 0 / 16 已借完 16 查看地圖
港墘 YouBike2.0 達爾文大樓 (Darwin Building) 6 / 15 9 查看地圖
港墘 YouBike2.0 加瑪科技中心 (Gamma Technology center) 8 / 13 5 查看地圖
港墘 YouBike2.0 瑞光路316巷 (Ln. 316, Ruiguang Rd.) 14 / 20 6 查看地圖
港墘 已借完 YouBike2.0 環山路三段1巷(麗山高中) (Ln. 1, Sec. 3, HuanShan Rd. (Lishan Senior High School)) 0 / 18 已借完 18 查看地圖
港墘 存量低 YouBike2.0 麗山國小(內湖路一段411巷) (LisHan Elementary School (Ln. 411, Sec. 1, NeiHu Rd.)) 2 / 22 即將借完 20 查看地圖
文德 YouBike2.0 星雲街47號 (No. 47, Xingyun St) 5 / 15 10 查看地圖
文德 存量低 YouBike2.0 捷運文德站(2號出口) (MRT Wende Sta. (Exit 2)) 2 / 49 即將借完 47 查看地圖
文德 存量低 YouBike2.0 陽光公園 (Yangguang Park) 2 / 16 即將借完 14 查看地圖
文德 YouBike2.0 文德二號公園(南側) (Wende No.2 Park (South)) 5 / 13 8 查看地圖
文德 存量低 YouBike2.0 文德二號公園(北側) (Wende No.2 Park (North)) 1 / 15 即將借完 14 查看地圖
文德 已借完 YouBike2.0 瑞陽公園 (Ruiyang Park) 0 / 12 已借完 12 查看地圖
文德 YouBike2.0 湖光國宅 (Hu Guang Public House) 9 / 37 27 查看地圖
文德 YouBike2.0 碧湖公園 (Bihu Park) 4 / 25 21 查看地圖
文德 存量低 YouBike2.0 碧湖公園(內湖路二段103巷) (Bihu Park (Ln. 103, Sec. 2, Neihu Rd.)) 1 / 19 即將借完 18 查看地圖
文德 YouBike2.0 貿七社區 (Maoqi Community) 5 / 17 12 查看地圖
文德 YouBike2.0 內湖區農會 (Neihu District Farmers' Association) 5 / 12 7 查看地圖
文德 存量低 YouBike2.0 內湖路二段179巷口 (Ln. 179, Sec. 2, Neihu Rd.) 2 / 16 即將借完 14 查看地圖
文德 YouBike2.0 陽光街161巷口 (Ln. 161, Yangguang St. Intersection) 3 / 16 13 查看地圖
文德 存量低 YouBike2.0 成功路三段83號前 (No. 83, Sec. 3, Chenggong Rd.) 1 / 11 即將借完 10 查看地圖
文德 已借完 YouBike2.0 文德一號綠地 (Wende Green No.1) 0 / 15 已借完 15 查看地圖
文德 存量低 YouBike2.0 文德路220巷口 (Ln. 220, WenDe Rd.) 2 / 15 即將借完 13 查看地圖
內湖 存量低 YouBike2.0 康寧星雲街口 (Kangning Rd & Xingyun St Intersection) 1 / 12 即將借完 11 查看地圖
內湖 YouBike2.0 星雲街47號 (No. 47, Xingyun St) 5 / 15 10 查看地圖
內湖 YouBike2.0 成功金龍路口 (Chenggong Rd & Jinlong Rd Intersection) 4 / 29 25 查看地圖
內湖 已借完 YouBike2.0 碧山公園 (Bishan Park) 0 / 31 已借完 31 查看地圖
內湖 YouBike2.0 內湖區農會 (Neihu District Farmers' Association) 5 / 12 7 查看地圖
內湖 存量低 YouBike2.0 捷運內湖站(2號出口) (MRT Neihu Sta. (Exit 2)) 2 / 10 即將借完 5 查看地圖
內湖 存量低 YouBike2.0 康寧路一段156巷20弄口 (Aly. 20, Ln. 156, Sec. 1, Kangning Rd. Intersection) 1 / 17 即將借完 16 查看地圖
內湖 YouBike2.0 捷運內湖站(1號出口) (MRT Neihu Sta. (Exit.1)) 15 / 28 11 查看地圖
內湖 YouBike2.0 金龍公園 (Jinlong Park) 3 / 15 12 查看地圖
內湖 已借完 YouBike2.0 星雲街138巷1弄口 (Aly. 1, Ln. 138, Xingyun St.) 0 / 15 已借完 15 查看地圖
內湖 YouBike2.0 成功路四段41巷口 (Ln. 41, Sec. 4, Chenggong Rd.) 4 / 12 8 查看地圖
內湖 已借完 YouBike2.0 金湖星雲街口 (Jinhu Rd. & Xingyun St. Intersection) 0 / 30 已借完 30 查看地圖
內湖 已借完 YouBike2.0 碧山內湖路口 (Bishan Rd. & Neihu Rd. Intersection) 0 / 16 已借完 15 查看地圖
內湖 YouBike2.0 成功公園 (Chengong Park) 7 / 11 4 查看地圖
內湖 YouBike2.0 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 (China Medical University Hospital (Taipei Branch)) 4 / 13 9 查看地圖
內湖 YouBike2.0 福壽公園 (Fushou Park) 4 / 14 10 查看地圖
大湖公園 YouBike2.0 大湖國小 (Dahu Elementary School) 5 / 25 20 查看地圖
大湖公園 YouBike2.0 捷運大湖公園站(2號出口) (MRT Dahu Park Sta. (Exit 2)) 19 / 46 27 查看地圖
大湖公園 YouBike2.0 康寧金湖路口 (Kangning Rd. & Jinhu Rd. Intersection) 4 / 14 10 查看地圖
大湖公園 已借完 YouBike2.0 金湖星雲街口 (Jinhu Rd. & Xingyun St. Intersection) 0 / 30 已借完 30 查看地圖
大湖公園 YouBike2.0 成功公園 (Chengong Park) 7 / 11 4 查看地圖
葫洲 YouBike2.0 捷運葫洲站(1號出口) (MRT Huzhou Sta. (Exit 1)) 29 / 37 8 查看地圖
葫洲 YouBike2.0 麗湖國小 (Lihu Elementary School) 10 / 27 17 查看地圖
葫洲 YouBike2.0 康寧公園(北側) (Kangning Park (North)) 4 / 20 16 查看地圖
葫洲 YouBike2.0 康寧路三段54巷口 (Ln. 54, Sec. 3, Kangning Rd. Intersection) 15 / 15 0 已還滿無法歸還 查看地圖
葫洲 存量低 YouBike2.0 東湖一號公園 (Donghu No. 1 Park) 1 / 10 即將借完 9 查看地圖
葫洲 YouBike2.0 東湖二號公園 (Donghu No. 2 Park) 4 / 15 11 查看地圖
葫洲 YouBike2.0 康湖二號公園(康寧醫院) (Kanghu No. 2 Park(Kang-Ning General Hospital)) 11 / 16 5 查看地圖
葫洲 YouBike2.0 民權東路六段413巷 (Ln. 413, Sec. 6, Minquan E. Rd.) 7 / 16 9 查看地圖
葫洲 YouBike2.0 康寧路三段189巷93弄口 (Aly. 93, Ln. 189, Sec. 3, Kangning Rd.) 6 / 14 8 查看地圖
葫洲 YouBike2.0 康寧路三段99巷17弄口 (Aly. 17, Ln. 99, Sec. 3, Kangning Rd.) 11 / 15 4 查看地圖
葫洲 YouBike2.0 捷運葫洲站(2號出口) (MRT Huzhou Sta. (Exit 2)) 15 / 18 3 查看地圖
東湖 YouBike2.0 安湖三號公園 (Anhu No.3 Park) 7 / 12 5 查看地圖
東湖 已借完 YouBike2.0 東湖路113巷95弄 (Aly. 95, Ln. 113, Donghu Rd) 0 / 10 已借完 10 查看地圖
東湖 YouBike2.0 捷運葫洲站(1號出口) (MRT Huzhou Sta. (Exit 1)) 29 / 37 8 查看地圖
東湖 YouBike2.0 安康公園 (Ankang Park) 11 / 19 8 查看地圖
東湖 YouBike2.0 康寧公園(北側) (Kangning Park (North)) 4 / 20 16 查看地圖
東湖 YouBike2.0 康寧路三段54巷口 (Ln. 54, Sec. 3, Kangning Rd. Intersection) 15 / 15 0 已還滿無法歸還 查看地圖
東湖 YouBike2.0 東湖國小 (Donghu Elementary School) 10 / 29 19 查看地圖
東湖 YouBike2.0 捷運東湖站 (MRT Donghu Sta.) 29 / 35 6 查看地圖
東湖 YouBike2.0 康寧路三段189巷93弄口 (Aly. 93, Ln. 189, Sec. 3, Kangning Rd.) 6 / 14 8 查看地圖
東湖 YouBike2.0 康樂抽水站 (Kangle Pumping Station) 5 / 15 10 查看地圖
東湖 YouBike2.0 康寧路三段99巷17弄口 (Aly. 17, Ln. 99, Sec. 3, Kangning Rd.) 11 / 15 4 查看地圖
東湖 YouBike2.0 南港抽水站 (Nangang Pumping Station) 4 / 13 9 查看地圖
東湖 YouBike2.0 經貿公園 (Jingmao Park) 7 / 20 13 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 捷運南港展覽館站(5號出口) (MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 5)) 13 / 73 60 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 市民大道八段532號 (No. 532, Sec. 8, Civic Blvd.) 3 / 15 12 查看地圖
南港軟體園區 已借完 YouBike2.0 捷運南港軟體園區(2號出口) (MRT Nangang Software Park Sta. (Exit 2)) 0 / 37 已借完 37 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 南港國小 (Nangang Elementary School) 19 / 41 22 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 南港軟體園區(新民街) (NKSP (Xinmin St)) 10 / 25 7 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 世貿公園 (World Trade Park) 21 / 35 14 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 南湖大橋(經貿二路255巷) (Nanhu Bridge (Ln. 255, Jingmao 2nd Rd.)) 14 / 20 6 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 園區重陽路口 (Park St. & Chongyang Rd. Intersection) 10 / 21 11 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 南港抽水站 (Nangang Pumping Station) 4 / 13 9 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 經貿公園 (Jingmao Park) 7 / 20 13 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 育成高中 (Yu Cheng Senior High School) 11 / 20 9 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 捷運南港展覽館站(7號出口) (MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 7)) 18 / 20 2 即將還滿 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 捷運南港展覽館站(6號出口) (MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 6)) 7 / 25 18 查看地圖
南港軟體園區 YouBike2.0 捷運南港展覽館站(4號出口) (MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 4)) 10 / 22 12 查看地圖
南港軟體園區 存量低 YouBike2.0 南港展覽館2館 (Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2) 2 / 18 即將借完 16 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 捷運南港展覽館站(5號出口) (MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 5)) 13 / 73 60 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 市民大道八段532號 (No. 532, Sec. 8, Civic Blvd.) 3 / 15 12 查看地圖
南港展覽館 已借完 YouBike2.0 捷運南港軟體園區(2號出口) (MRT Nangang Software Park Sta. (Exit 2)) 0 / 37 已借完 37 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 南港國小 (Nangang Elementary School) 19 / 41 22 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 忠孝東路七段527巷口 (Ln. 527, Sec. 7, Zhongxiao E Rd. Intersection) 13 / 26 13 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 南港軟體園區(新民街) (NKSP (Xinmin St)) 10 / 25 7 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 世貿公園 (World Trade Park) 21 / 35 14 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 捷運南港展覽館站(7號出口) (MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 7)) 18 / 20 2 即將還滿 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 力行橋(南港) (Lixing Bridge (Nangang)) 6 / 18 12 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 捷運南港展覽館站(6號出口) (MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 6)) 7 / 25 18 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 捷運南港展覽館站(4號出口) (MRT Nangang Exhibition Center Sta. (Exit 4)) 10 / 22 12 查看地圖
南港展覽館 存量低 YouBike2.0 南港展覽館2館 (Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2) 2 / 18 即將借完 16 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 新富公園 (Xinfu Park) 8 / 12 4 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 研究院路一段151巷口 (Ln. 151, Sec. 1, Academia Rd.) 6 / 14 8 查看地圖
南港展覽館 YouBike2.0 內湖機廠(港東街) (Taipei Metro Neihu Depot (Gangdong St.)) 7 / 20 13 查看地圖
小碧潭 YouBike2.0 捷運小碧潭站(1號出口) (MRT Xiaobitan Sta. (Exit 1)) 26 / 29 3 查看地圖
小碧潭 已借完 YouBike2.0 新店高中 (Hsin Tien Senior High School) 0 / 45 已借完 45 查看地圖
小碧潭 YouBike2.0 中正國小 (Zhongzheng Elementary School) 6 / 36 30 查看地圖
小碧潭 YouBike2.0 新店公有中央市場 (Zhongyang Market) 10 / 42 32 查看地圖
小碧潭 YouBike2.0 新店高中(中央路) (Hsin Tien Senior High School (Zhongyang Rd.)) 9 / 42 33 查看地圖
新店 YouBike2.0 捷運新店站 (MRT Xindian Sta.) 4 / 55 51 查看地圖
新店 YouBike2.0 光明街 (Guangming St.) 4 / 27 23 查看地圖
新店 YouBike2.0 碧潭西岸 (Bitan West Coast) 12 / 37 25 查看地圖
新店 YouBike2.0 碧潭渡船頭 (Bitan Ferry) 4 / 26 22 查看地圖
新店 YouBike2.0 文山國中 (Wenshan Junior High School) 13 / 25 12 查看地圖
新店區公所 YouBike2.0 中正國小 (Zhongzheng Elementary School) 6 / 36 30 查看地圖
新店區公所 YouBike2.0 崇光女中 (Our Lady Of Providence Girl's High School) 8 / 39 31 查看地圖
新店區公所 YouBike2.0 五峰國中 (Wufeng Junior High School) 8 / 34 26 查看地圖
新店區公所 YouBike2.0 惠國市場 (Huiguo Market) 18 / 36 18 查看地圖
新店區公所 YouBike2.0 中興中正路口 (Zhongxing & Zhongzheng Intersection) 25 / 30 5 查看地圖
新店區公所 YouBike2.0 新店行政園區 (Xindian Administrative Park) 54 / 93 39 查看地圖
新店區公所 YouBike2.0 光明街 (Guangming St.) 4 / 27 23 查看地圖
新店區公所 YouBike2.0 捷運新店區公所站(1號出口) (MRT Xindian District Office Sta.(Exit.1)) 31 / 42 0 已還滿無法歸還 查看地圖
新店區公所 YouBike2.0 中興檳榔路口 (Zhongxing Binlang Rd. Intersection) 6 / 13 7 查看地圖
新店區公所 YouBike2.0 北新新生街口 (Beixin Xinsheng St. Intersection) 3 / 12 9 查看地圖
七張 YouBike2.0 中興寶橋路口 (Zhongxing Rd. & Baoqiao Rd. Intersection) 29 / 61 32 查看地圖
七張 存量低 YouBike2.0 北新國小 (Beixin Elementary School) 2 / 49 即將借完 47 查看地圖
七張 YouBike2.0 崇光女中 (Our Lady Of Providence Girl's High School) 8 / 39 31 查看地圖
七張 YouBike2.0 寶橋路78巷 (Ln. 78, Baoqiao Rd.) 18 / 44 26 查看地圖
七張 YouBike2.0 小金門友誼公園 (Little Kinmen Park) 12 / 60 48 查看地圖
七張 YouBike2.0 忠誠里(北新路2段97巷) (Zhongcheng Village (Ln. 97, Sec. 2, Beixin Rd)) 18 / 40 22 查看地圖
七張 YouBike2.0 綠湖公園 (Green Lake Park) 36 / 44 8 查看地圖
七張 YouBike2.0 惠國市場 (Huiguo Market) 18 / 36 18 查看地圖
七張 YouBike2.0 中興中正路口 (Zhongxing & Zhongzheng Intersection) 25 / 30 5 查看地圖
七張 YouBike2.0 中正路284巷 (Ln. 284, Zhongzheng Rd.) 6 / 29 22 查看地圖
七張 YouBike2.0 中興路2段100巷口 (Ln. 100, Sec. 2, Zhongxing Rd.) 6 / 21 15 查看地圖
七張 YouBike2.0 捷運七張站(1號出口) (MRT Qizhang Sta. (Exit 1)) 12 / 42 30 查看地圖
七張 YouBike2.0 台灣科技總部 (Taiwan Technology Headquarter) 11 / 11 0 已還滿無法歸還 查看地圖
七張 YouBike2.0 寶強文化路口 (Baoqiang Wenhua Rd. Intersection) 7 / 11 4 查看地圖
七張 YouBike2.0 北新路二段228巷口 (Ln. 228, Sec. 2, Beixin Rd. Intersection) 11 / 12 1 即將還滿 查看地圖
七張 YouBike2.0 寶橋路29巷 (Ln. 29, Baoqiao Rd. Intersection) 7 / 10 3 查看地圖
大坪林 YouBike2.0 和興路26巷口 (No. 26, Hexing St. Intersection) 3 / 22 19 查看地圖
大坪林 YouBike2.0 世新大學 (Shih Hsin University) 8 / 30 22 查看地圖
大坪林 存量低 YouBike2.0 捷運大坪林站(5號出口) (MRT DaPingLin Station(Exit.5)) 1 / 92 即將借完 91 查看地圖
大坪林 YouBike2.0 建國民權路口 (Jianguo Minquan Intersection) 10 / 32 12 查看地圖
大坪林 存量低 YouBike2.0 新北市立圖書館新店分館 (New Taipei City Library Xindian Branch) 1 / 35 即將借完 34 查看地圖
大坪林 YouBike2.0 中興寶慶街口 (Zhongxing & Baoqing Intersection) 9 / 49 40 查看地圖
大坪林 YouBike2.0 台北慈濟醫院 (Taipei Tzu Chi Hospital) 8 / 40 31 查看地圖
大坪林 YouBike2.0 捷運大坪林站(1號出口) (MRT DaPingLin Station(Beixin & MinQuan Intersection)) 15 / 47 32 查看地圖
大坪林 YouBike2.0 寶強文化路口 (Baoqiang Wenhua Rd. Intersection) 7 / 11 4 查看地圖
大坪林 YouBike2.0 北新路二段228巷口 (Ln. 228, Sec. 2, Beixin Rd. Intersection) 11 / 12 1 即將還滿 查看地圖
景美 YouBike2.0 景仁公園 (Jingren Park) 9 / 16 7 查看地圖
景美 YouBike2.0 捷運景美站(2號出口) (MRT Jingmei Sta. (Exit 2)) 53 / 63 10 查看地圖
景美 YouBike2.0 羅斯福景隆街口 (Roosevelt Jinglong St. Intersection) 13 / 25 12 查看地圖
景美 YouBike2.0 景美醫院 (Jing Mei Hospital) 16 / 18 2 即將還滿 查看地圖
景美 YouBike2.0 仙跡岩登山口(景興路) (Xianjiyan Trailhead (Jingxing Rd.)) 12 / 22 10 查看地圖
景美 YouBike2.0 世新大學 (Shih Hsin University) 8 / 30 22 查看地圖
景美 YouBike2.0 景興國中 (Jing Xing Junior High School) 6 / 10 4 查看地圖
景美 YouBike2.0 景仁公園_1 (Jingren Park_1) 14 / 30 16 查看地圖
景美 YouBike2.0 景行公園 (Jing Sing Park) 3 / 15 12 查看地圖
景美 已借完 YouBike2.0 景興路42巷口 (Ln. 42, Jingxing Rd.) 0 / 12 已借完 12 查看地圖
景美 存量低 YouBike2.0 景興路102巷口 (Ln. 102, JingXing Rd.) 2 / 14 即將借完 12 查看地圖
景美 YouBike2.0 景福街223巷 (Ln. 223, JingFu St.) 4 / 18 14 查看地圖
景美 YouBike2.0 中興寶慶街口 (Zhongxing & Baoqing Intersection) 9 / 49 40 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 台北花木批發市場 (Taipei Pot Plant Market) 22 / 40 18 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 捷運萬隆站(4號出口) (MRT Wanlong Sta. (Exit 4)) 6 / 22 16 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 捷運萬隆站(1號出口) (MRT Wanlong Sta. (Exit 1)) 25 / 34 9 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 萬和二號公園 (Wanhe 2nd Park) 7 / 35 28 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 捷運萬隆站(2號出口) (MRT Wanlong Sta. (Exit 2)) 3 / 12 9 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 景仁公園 (Jingren Park) 9 / 16 7 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 羅斯福景隆街口 (Roosevelt Jinglong St. Intersection) 13 / 25 12 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 景福街/羅斯福路6段142巷口 (Jingfu St & Ln. 142, Sec. 6, Roosevelt Rd Intersection) 22 / 28 6 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 景美運動公園 (Jingmei Sports Park) 6 / 11 5 查看地圖
萬隆 已借完 YouBike2.0 師範大學公館校區 (National Taiwan Normal University Gongguan Campus) 0 / 14 已借完 14 查看地圖
萬隆 已借完 YouBike2.0 萬有3號公園 (Wan You NO.3 Park) 0 / 14 已借完 14 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 師範大學公館校區_1 (National Taiwan Normal University Gongguan Campus_1) 3 / 34 31 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 萬和三號公園(北側) (Wan He NO.3 Park) 13 / 13 0 已還滿無法歸還 查看地圖
萬隆 YouBike2.0 景仁公園_1 (Jingren Park_1) 14 / 30 16 查看地圖
公館 YouBike2.0 新生南路三段66號前 (No. 66, Sec. 3, Xinsheng S. Rd.) 9 / 16 7 查看地圖
公館 已借完 YouBike2.0 新生南路三段82號前 (No. 82, Sec. 3, Xinsheng S. Rd.) 0 / 20 已借完 19 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 羅斯福路三段311號前 (No. 311, Sec. 3, Roosevelt Rd.) 2 / 11 即將借完 9 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 羅斯福路三段245號前 (No. 245, Sec. 3, Roosevelt Rd.) 2 / 8 即將借完 6 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 溫州公園 (Wenzhou Park) 2 / 5 即將借完 3 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 銘傳國小側門 (Taipei Municipal MingChuan Elementary School(Side Gate)) 1 / 7 即將借完 6 查看地圖
公館 YouBike2.0 捷運公館站(2號出口) (MRT Gongguan Sta. (Exit 2)) 3 / 99 96 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 第二學生活動中心 (2nd Student Activity Center) 1 / 25 即將借完 24 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺灣科技大學側門 (NTUST(Side Gate)) 55 / 99 44 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 捷運公館站(3號出口) (MRT Gongguan Sta.(Exit.3)) 2 / 99 即將借完 97 查看地圖
公館 YouBike2.0 新生南路三段94巷口 (Ln. 94, Sec. 3, Xinsheng S. Rd. Intersection) 3 / 15 12 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 景美污水抽水站 (Jingmei Pumping Station) 1 / 15 即將借完 14 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺北自來水事業處 (Taipei Water Department) 13 / 20 7 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 汀州思源街口東南側 (Tingzhou Rd. / Siyuan St. intersection (Southeast)) 2 / 20 即將借完 18 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 捷運公館站(1號出口) (MRT Gongguan Sta. (Exit 1)) 2 / 12 即將借完 10 查看地圖
公館 已借完 YouBike2.0 捷運公館站(4號出口) (MRT Gongguan Sta. (Exit 4)) 0 / 12 已借完 12 查看地圖
公館 YouBike2.0 寶藏巖觀音亭 (Treasure Hill Guanyin Temple) 13 / 23 10 查看地圖
公館 YouBike2.0 自來水園區 (Taipei Water Park) 12 / 40 28 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大水源舍區A棟 (NTU ShuiYuan Dorms(A)) 3 / 37 34 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大卓越研究大樓 (NTU Complex for Research Excellence) 14 / 32 18 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大水源修齊會館 (NTU ShuiYuan HsiuChi House) 5 / 18 13 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大檔案展示館 (NTU Archives) 6 / 10 4 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大水源舍區B棟 (NTU ShuiYuan Dorms(B)) 3 / 30 27 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大禮賢樓東南側 (NTU Courtesy House(Southeast)) 9 / 23 14 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 臺大農業陳列館北側 (NTU Agricultural Exhibition Hall(North)) 2 / 45 即將借完 43 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 臺大管理學院二館北側 (NTU Building 2, College of Management(North)) 2 / 40 即將借完 38 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大土木系館 (NTU Dept. of Civil Engineering) 17 / 30 13 查看地圖
公館 已借完 YouBike2.0 臺大大一女舍北側 (NTU Freshman Women's Dorm(North)) 0 / 53 已借完 53 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大小福樓東側 (NTU Xiao Fu Commissary(East)) 6 / 31 13 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大樂學館東側 (NTU Lesyue Building(East)) 12 / 28 16 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大農化新館西側 (NTU New Agricultural Chemistry Building(West)) 5 / 10 5 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大五號館西側 (NTU Building No.5(West)) 3 / 48 44 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大舊體育館西側 (NTU Gymnasium(West)) 17 / 33 0 已還滿無法歸還 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大共同教室北側 (NTU Common Subjects Classroom Building(North)) 8 / 68 60 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 臺大共同教室東南側 (NTU Common Subjects Classroom Building(Southeast)) 1 / 12 即將借完 11 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大鹿鳴堂東側 (NTU LuMing Hall(East)) 3 / 27 24 查看地圖
公館 已借完 YouBike2.0 臺大公館停車場西北側 (NTU Gongguan Car Park (Northwest)) 0 / 12 已借完 12 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大第二行政大樓南側 (NTU 2nd Administration Building(South)) 8 / 27 19 查看地圖
公館 已借完 YouBike2.0 臺大二號館 (NTU Building No.2) 0 / 10 已借完 10 查看地圖
公館 已借完 YouBike2.0 臺大椰林小舖 (NTU Green Cabin) 0 / 48 已借完 47 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大原分所北側 (NTU Institute of Atomic and Molecular Sciences(North)) 5 / 12 7 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大生命科學館西北側 (NTU Life Science Building(Northwest)) 18 / 30 12 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大第一活動中心西南側 (NTU 1st Student Activity Center(Southwest)) 17 / 40 9 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大博雅館西側 (NTU Liberal Education Classroom Building(West)) 23 / 56 33 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大森林館北側 (NTU Forestry Building(North)) 5 / 10 5 查看地圖
公館 已借完 YouBike2.0 臺大一號館 (NTU Building No.1) 0 / 19 已借完 19 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 臺大小小福西南側 (NTU Xiao Xiao Fu Commissary(Southwest)) 1 / 10 即將借完 9 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大教研館北側 (NTU Teaching and Research Building(North)) 8 / 11 3 查看地圖
公館 存量低 YouBike2.0 臺大四號館東北側 (NTU Building No.4(Northeast)) 1 / 10 即將借完 9 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大新生教室南側 (NTU Freshman Classroom Building(South)) 11 / 18 3 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大圖資系館北側 (NTU Dept. of Library and Information Sciences(North)) 16 / 25 5 查看地圖
公館 YouBike2.0 臺大總圖書館西南側 (NTU Main Library(Southwest)) 20 / 30 2 即將還滿 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 新生南路三段52號前 (No. 52, Sec. 3, Xinsheng S. Rd.) 4 / 17 13 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 新生南路三段66號前 (No. 66, Sec. 3, Xinsheng S. Rd.) 9 / 16 7 查看地圖
台電大樓 已借完 YouBike2.0 新生南路三段82號前 (No. 82, Sec. 3, Xinsheng S. Rd.) 0 / 20 已借完 19 查看地圖
台電大樓 已借完 YouBike2.0 辛亥路一段30號前 (No. 30, Sec. 1, Xinhai Rd.) 0 / 8 已借完 8 查看地圖
台電大樓 存量低 YouBike2.0 羅斯福路三段311號前 (No. 311, Sec. 3, Roosevelt Rd.) 2 / 11 即將借完 9 查看地圖
台電大樓 存量低 YouBike2.0 羅斯福路三段245號前 (No. 245, Sec. 3, Roosevelt Rd.) 2 / 8 即將借完 6 查看地圖
台電大樓 存量低 YouBike2.0 溫州公園 (Wenzhou Park) 2 / 5 即將借完 3 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 辛亥新生路口東南側 (Xinhai Xinsheng Rd. Intersection (Southeast)) 11 / 41 29 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 辛亥泰順街口 (Xinhai Taishun St. Intersection) 5 / 20 15 查看地圖
台電大樓 已借完 YouBike2.0 捷運臺電大樓站(2號出口) (MRT Taipower Building Sta. (Exit 2)) 0 / 18 已借完 18 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 和平龍泉街口 (Sec. 1, Heping E. Rd & Longquan St. Intersection) 3 / 34 31 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 臺灣師範大學(圖書館) (National Taiwan Normal University (library)) 13 / 40 27 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 新生南路三段94巷口 (Ln. 94, Sec. 3, Xinsheng S. Rd. Intersection) 3 / 15 12 查看地圖
台電大樓 存量低 YouBike2.0 辛亥新生路口西北側 (Xinhai Rd. & Xinsheng S. Rd. Intersection) 1 / 12 即將借完 11 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 捷運臺電大樓站(2號出口)_1 (MRT Taipower Building Sta. (Exit 2)_1) 12 / 38 26 查看地圖
台電大樓 已借完 YouBike2.0 羅斯福浦城街口 (Roosevelt Rd. & Pucheng St. Intersection) 0 / 15 已借完 15 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 臺灣師範大學(浦城街) (National Taiwan Normal University (Pucheng St.)) 5 / 15 10 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 古風公園 (GuFeng Park) 9 / 15 6 查看地圖
台電大樓 已借完 YouBike2.0 浦城街26巷 (Ln. 26, PuCheng St.) 0 / 17 已借完 17 查看地圖
台電大樓 存量低 YouBike2.0 捷運臺電大樓站(1號出口) (MRT Taipower Building Sta. (Exit 1)) 1 / 34 即將借完 33 查看地圖
台電大樓 存量低 YouBike2.0 客家文化主題公園 (Hakka Cultural Park) 2 / 15 即將借完 13 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 河堤國小 (Taipei Municipal Heti Elementary School) 12 / 39 27 查看地圖
台電大樓 存量低 YouBike2.0 捷運臺電大樓站(5號出口) (MRT Taipower Building Sta. (Exit 5)) 1 / 14 即將借完 13 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 捷運臺電大樓站(4號出口) (MRT Taipower Building Sta. (Exit 4)) 4 / 13 9 查看地圖
台電大樓 存量低 YouBike2.0 羅斯福三段金門街口 (Sec. 3, Roosevelt Rd & Jinmen St Intersection) 1 / 15 即將借完 14 查看地圖
台電大樓 存量低 YouBike2.0 水源路11-1號旁 (No. 11-1, Shuiyuan Rd) 2 / 31 即將借完 28 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 師大水源路口 (Shida Rd. & Shuiyuan Rd. Intersection) 3 / 21 18 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 王貫英先生紀念圖書館 (Taipei Public Library Wang Guan-Ying Branch) 7 / 15 8 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 台北市替代役中心 (Substitute Military Service Center) 3 / 15 12 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 臺大水源舍區A棟 (NTU ShuiYuan Dorms(A)) 3 / 37 34 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 臺大卓越研究大樓 (NTU Complex for Research Excellence) 14 / 32 18 查看地圖
台電大樓 YouBike2.0 臺大水源舍區B棟 (NTU ShuiYuan Dorms(B)) 3 / 30 27 查看地圖
台電大樓 存量低 YouBike2.0 臺大農業陳列館北側 (NTU Agricultural Exhibition Hall(North)) 2 / 45 即將借完 43 查看地圖
古亭 存量低 YouBike2.0 和平金山路口 (Sec. 1, Heping E. Rd & Sec. 2, Jinshan S. Rd Intersection) 1 / 45 即將借完 44 查看地圖
古亭 YouBike2.0 和平龍泉街口 (Sec. 1, Heping E. Rd & Longquan St. Intersection) 3 / 34 31 查看地圖
古亭 YouBike2.0 臺灣師範大學(圖書館) (National Taiwan Normal University (library)) 13 / 40 27 查看地圖
古亭 已借完 YouBike2.0 捷運古亭站(6號出口) (MRT Guting Sta. (Exit 6)) 0 / 60 已借完 60 查看地圖
古亭 YouBike2.0 捷運古亭站(5號出口) (MRT Guting Sta. (Exit 5)) 10 / 14 4 查看地圖
古亭 YouBike2.0 愛國金山路口 (Aiguo & Jinshan Rd. Intersection) 31 / 43 11 查看地圖
古亭 YouBike2.0 原臺北刑務所官舍 (Former Taipei Prison Office) 10 / 23 13 查看地圖
古亭 已借完 YouBike2.0 羅斯福浦城街口 (Roosevelt Rd. & Pucheng St. Intersection) 0 / 15 已借完 15 查看地圖
古亭 YouBike2.0 臺灣師範大學(浦城街) (National Taiwan Normal University (Pucheng St.)) 5 / 15 10 查看地圖
古亭 YouBike2.0 捷運古亭站(3號出口) (MRT Guting Sta. (Exit 3)) 14 / 15 1 即將還滿 查看地圖
古亭 已借完 YouBike2.0 浦城街26巷 (Ln. 26, PuCheng St.) 0 / 17 已借完 17 查看地圖
古亭 YouBike2.0 捷運古亭站(9號出口) (MRT Guting Sta. (Exit 9)) 10 / 20 10 查看地圖
古亭 YouBike2.0 捷運古亭站(2號出口) (MRT Guting Sta. (Exit 2)) 41 / 55 14 查看地圖
古亭 存量低 YouBike2.0 客家文化主題公園 (Hakka Cultural Park) 2 / 15 即將借完 13 查看地圖
古亭 YouBike2.0 河堤國小 (Taipei Municipal Heti Elementary School) 12 / 39 27 查看地圖
古亭 YouBike2.0 紀州庵 (Jizhouan Heritage Building) 15 / 25 8 查看地圖
古亭 存量低 YouBike2.0 羅斯福三段金門街口 (Sec. 3, Roosevelt Rd & Jinmen St Intersection) 1 / 15 即將借完 14 查看地圖
古亭 存量低 YouBike2.0 牯嶺公園 (Guling Park) 2 / 58 即將借完 56 查看地圖
古亭 YouBike2.0 捷運古亭站(8號出口) (MRT Guting Sta. (Exit 8)) 7 / 15 8 查看地圖
古亭 YouBike2.0 捷運古亭站(7號出口) (MRT Guting Sta. (Exit 7)) 11 / 12 1 即將還滿 查看地圖
古亭 YouBike2.0 南昌公園 (Nanchang Park) 29 / 55 26 查看地圖
古亭 YouBike2.0 和平重慶路口 (Heping & Chongqing Rd. Intersection) 13 / 46 33 查看地圖
古亭 存量低 YouBike2.0 孫立人將軍官邸 (Gen.Sun Li-Jen Residence) 1 / 23 即將借完 22 查看地圖
古亭 YouBike2.0 羅斯福路二段6巷口 (Ln.6, Sec.2, Roosevelt Rd.) 13 / 14 1 即將還滿 查看地圖
古亭 YouBike2.0 金華杭州南路口 (Jinhua & Hangzhou S. Rd. Intersection) 5 / 21 16 查看地圖
古亭 YouBike2.0 師大水源路口 (Shida Rd. & Shuiyuan Rd. Intersection) 3 / 21 18 查看地圖
古亭 YouBike2.0 王貫英先生紀念圖書館 (Taipei Public Library Wang Guan-Ying Branch) 7 / 15 8 查看地圖
古亭 存量低 YouBike2.0 羅斯福寧波東街口 (Roosevelt Rd. & Ningbo E. St. Intersection) 2 / 26 即將借完 24 查看地圖
古亭 存量低 YouBike2.0 重慶南詔安街口 (Chongqing S. Rd. & Zhao'an St. Intersection) 2 / 16 即將借完 14 查看地圖
古亭 YouBike2.0 螢圃里小公園 (Yingpulixiao Park) 3 / 25 22 查看地圖
古亭 存量低 YouBike2.0 螢橋公園 (Yingqiao Park) 2 / 29 即將借完 27 查看地圖
古亭 YouBike2.0 牯嶺街95巷 (Ln. 95, GuLing St.) 12 / 16 4 查看地圖
中正紀念堂 已借完 YouBike2.0 捷運古亭站(6號出口) (MRT Guting Sta. (Exit 6)) 0 / 60 已借完 60 查看地圖
中正紀念堂 存量低 YouBike2.0 金甌女中 (Jin'ou Girls High School) 1 / 12 即將借完 11 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 金杭公園 (Jinhang Park) 3 / 20 17 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 原臺北刑務所官舍 (Former Taipei Prison Office) 10 / 23 13 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 捷運古亭站(7號出口) (MRT Guting Sta. (Exit 7)) 11 / 12 1 即將還滿 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 南昌公園 (Nanchang Park) 29 / 55 26 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 和平重慶路口 (Heping & Chongqing Rd. Intersection) 13 / 46 33 查看地圖
中正紀念堂 存量低 YouBike2.0 孫立人將軍官邸 (Gen.Sun Li-Jen Residence) 1 / 23 即將借完 22 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 羅斯福路二段6巷口 (Ln.6, Sec.2, Roosevelt Rd.) 13 / 14 1 即將還滿 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 金華杭州南路口 (Jinhua & Hangzhou S. Rd. Intersection) 5 / 21 16 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 捷運中正紀念堂站(3號出口) (MRT C.K.S. Memorial Hall Sta. (Exit 3)) 3 / 36 33 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 捷運中正紀念堂站(4號出口) (MRT C.K.S. Memorial Hall Sta. (Exit 4)) 20 / 21 1 即將還滿 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 中正運動中心 (Zhongzheng Sports Center) 7 / 39 32 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 信義杭州路口 (Sec 1, Xinyi Rd & Hangzhou S. Rd Intersection) 44 / 59 13 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 臺北市立大學(博愛校區) (University of Taipei Boai Campus) 14 / 81 67 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 國家圖書館 (National Central Library) 24 / 36 7 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 捷運中正紀念堂站(5號出口) (MRT C.K.S Memorial Hall Sta.(Exit.5)) 5 / 29 24 查看地圖
中正紀念堂 存量低 YouBike2.0 捷運中正紀念堂站(6號出口) (MRT C.K.S Memorial Hall Sta.(Exit 6)) 2 / 17 即將借完 15 查看地圖
中正紀念堂 YouBike2.0 弘道國中 (Hondao Junior High School) 12 / 33